Honey & Preserves

Hertfordshire Honey by P.A. Hills of Ash Grove Apiary

Hertfordshire Honey by P.A. Hills of Ash Grove Apiary

£3.99

Red Pepper Chutney by Jo Jam

Red Pepper Chutney by Jo Jam

£5.00

Quince & Ginger Jelly by Purely Clear Preserves

Quince & Ginger Jelly by Purely Clear Preserves

£4.49

Blackberry & Apple Jelly By Purely Clear Preserves

Blackberry & Apple Jelly By Purely Clear Preserves

£4.00

Red Onion & Sage Jelly by Purely Clear Preserves

Red Onion & Sage Jelly by Purely Clear Preserves

£4.49

Follow us:

©2020 by Hertisan